موضوع فعالیت

موضوع فعاليت شركت طبق ماده  2  اساسنامه عبارتست از سرمايه گذاري و يا مشاركت در ايجاد ، اجراء ، توسعه ، تكميل ، بازســــــــازي و راه اندازي انواع طرحهاي صنعتي ، كشاورزي ، ساختماني و بازرگاني ، سرمايه گذاري مستقيم و يا مشاركت در خريد ، اداره ، تاسيس ، ايجاد ، توسعه ، تكميل ، نوسازي ، واگذاري ، فروش و اجاره كارخانه ها ، واحدها و شركتهاي فعال در بخش توليدي اعم از صنعتي و معدني ، كشاورزي ، ساختماني و هر گونه اموري كه بنحوي از انحاء با فعاليتهاي فوق مرتبط باشد در داخل و خارج از كشور -  سرمايه گذاري مستقيم و يا مشاركت در خريد ، مشاركت در اختيار گرفتن ، اجاره ،  رهن ، واگذاري و فروش اموال شركت ، واگذاري ، اجاره ، عرضه و فروش واحدها و شركتهاي مورد سرمايه گذاري پس از آماده سازي ، نوسازي و اعمال اصلاحات ساختاري مورد نياز ، انجام مطالعات و بررسي هاي اقتصادي ،  فني ،  مالي ، مديريتي و نظارت و پيگيري ،  اجراي طرحهاي سرمايه گذاري و كليه فعاليتهاي اقتصادي و ايجاد شركتها و موسسه هاي مطالعاتي ، فني ، مهندسي و اجرائي ذيربط ، ارائه خدمات مشاوره اقتصادي ، فني ، سرمايه گذاري ، مديريتي ، سازماندهي ، مطالعاتي ، پژوهشي و مشاوره اي ، استفاده  از تسهيلات مالي و اعتباري بانكها و موسسه هاي مالي و اعتباري ايراني و غيرايراني ، انجام فعاليتهاي مجاز بازرگاني ،  واردات كليه خدمات و كالاهاي مجاز و اعطاي نمايندگي به اشخاص حقيقي و حقوقي داخل و خارج از كشور و قبول نمايندگي ، تاسيس شعبه ها ، دفاتر و نمايندگي ها براي شركت در داخل و خارج از كشور بمنظور پيگيري و انجام امور فوق ، انجام ساير اموري كه بطور مستقيم و يا غير مستقيم براي تحقق هدفهاي شركت لازم و مفيد بوده و يا در جهت اجراي موضوع و توسعه فعاليت شركت ضرورت داشته باشد .