سرمایه و تغییرات آن

در زمان تأسیس ، سرمایه اولیه شرکت مبلغ 300 میلیارد ریال بوده که به ثبت رسیده است . لیکن به موجب تصمیمیات هیئت مدیره و مصوبات مجامع عمومی فوق العاده که طی سنوات گذشته صورت گرفته ، سرمایه شرکت از مبلغ 300 میلیارد ریال به 3,650 میلیارد ریال افزایش یافته است . مراحل مختلف افزایش سرمایه شرکت طی سال های گذشته در جدول ذیل آمده است .

جدول تغییرات سرمایه شرکت