مالکیت و ترکیب سهامداران

آخرین ترکیب سهامداران و میزان سهم الشرکه هر یک ازآن ها در تاریخ 1393/12/29 به شرح جدول زیر می باشد .