ترکیب اعضاء هیئت مدیره

بموجب مصوبه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1393/08/10 و تصمیمات متخذه درجلسه مورخ 1391/08/28 هیئت مدیره،اشخاص حقوقی هیئت مدیره شرکت برای مدت دو سال تعیین و همچنین اعضاء حقیقی یا نمایندگان  هیئت مدیره  معرفی و در نتیجه آخرین تغییرات صورت گرفته به شرح ذیل می باشد :