انتخاب مدیر عامل شرکت

به استناد تصمیمات هیئت مدیره درجلسه مورخ  1393/08/18 ، آقای مهندس علی فرّخی به اتفاق آراء بعنوان مدیر عامل شرکت تا پایان مدت دوره هیئت مدیره انتخاب شدند .